Privatlivspolitik

Advokatfirmaet Charlotte Møller anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig, bl.a. når du bruger vores hjemmeside eller du eller din virksomhed etablerer et klientforhold hos os.

Denne privatlivspolitik er gældende for samtlige oplysninger, som vi behandler om dig.

www.cmadvokat.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

Advokatfirmaet Charlotte Møller
CVR: 36 17 94 30
Kystvej 4
5700 Svendborg

Telefon: +45 81 90 30 10

Lovregler

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personoplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering (”persondataforordningen”).

Alle spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal rettes til Advokat Charlotte Møller.

Behandlingsgrundlag

Klientrelaterede oplysninger
Når du er klient hos os, behandler vi en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn, stilling, e-mail, telefonnummer, adresse og oplysninger om, hvor du er ansat.

Herudover indsamler vi de personoplysninger, som er nødvendige til overholdelse af hvidvaskloven i de sager, hvor dette er påkrævet. Disse oplysninger er kopi af kørekort, pas og/eller sygesikringsbevis og i visse tilfælde oplysninger om din formues oprindelse hvis relevant.

Vi behandler dine almindelige personoplysninger forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag er persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), eftersom behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud en eventuel aftale med os.

Når vi etablerer et klientforhold med dig, behandler vi dine almindelige personoplysninger til opfyldelse af aftalen. Det juridiske grundlag er enten persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendige for, at vi kan opfylde vores aftale eller vores legitime interesser, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, (f). Vi har en legitim interesse i at behandle de ovenfor beskrevne personoplysninger til brug for løbende at kunne kommunikere med dig vedrørende den aktuelle sag, herunder til fastlæggelse af faktum og behovet for yderligere information til brug for vores rådgivning samt tidsregistrering og fakturering.

Herudover er vi forpligtede til at behandle personoplysninger om dig i medfør af hvidvaskloven og til brug for dokumentation af transaktioner og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi behandler disse personoplysninger på grundlag af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (c) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Leverandøroplysninger

Når du eller din virksomhed er leverandør til os, er det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger enten persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale eller persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (c), idet vi er retligt forpligtede til det i medfør af bogføringslovens regler eller vores legitime interesser, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). Vores legitime interesse består i at behandle de ovenfor beskrevne personoplysninger til brug for at kunne kommunikere med dig om vores ordre.

Videregivelse og overførsel af oplysninger

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter uden for Advokatfirmaet Charlotte Møller. Dette gør vi f.eks., når vi samarbejdspartnere bistår os med IT-drift, IT-support, hosting af data, arkivering og bogholderi.

Vi videregiver ligeledes oplysninger om dig til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, for eksempel i henhold til hvidvaskloven og skattekontrolloven.

Hvis vi i medfør af klientopgaven har behov for at foretage officielle registreringer, kan vi dele dine personoplysninger med en række offentlige myndigheder. Det drejer sig om tinglysningsretten (tinglysning.dk), Erhvervsstyrelsen (virk.dk) og Domsstolsstyrelsen (minretssag.dk).

Derudover kan vi videregive oplysninger til modparter og andre advokatvirksomheder i det omfang, det sker som led i vores rådgivning eller i øvrigt er nødvendigt for at kunne håndtere din sag.

Vi kan ligeledes videregive dine personlige oplysninger til revisor til brug for udarbejdelse af regnskaber og til revision.

Opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger hos os, indtil formålet med at behandle dine personoplysninger ikke længere er til stede. Det vil sige at vi opbevarer dine oplysninger, indtil sagen er endelig afsluttet, og vi ikke længere er forpligtet til at opbevare oplysningerne i henhold til for eksempel hvidvaskloven eller bogføringsloven.

Indsigt i dine personoplysninger

Formålet med indsigtsretten er at skabe åbenhed og tryghed for den registrerede. Du kan derfor få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Adgangen kan dog være begrænset på grund af lovgivningen. Du kan f.eks., ikke få oplyst, om vi har noteret oplysninger, og i givet fald hvilke, i forbindelse med de undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvask- og anti-terrorlovgivningen. Begrænsningen kan også skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom vores know-how, forretningshemmeligheder og interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigten.

Ret til at få slettet eller rettet dine oplysninger

Hvis de oplysninger, som vi har registeret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen eller anden hjemmel. Disse rettigheder betegnes som ”retten til berigtigelse”, ”retten til sletning” og ”retten til at blive glemt”.

Er oplysningerne videregivet til tredjemand, vil vi herefter ligeledes underrette dem om, at oplysningerne om dig skal rettes eller slettes.

Begrænsning af behandling af oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle de oplysninger - bortset fra opbevaring -med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Tilbagekaldelse af samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver til bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke. I den forbindelse skal du dog være opmærksom på, at vi derved kan blive forhindret i at tilbyde dig en bestemt ydelse eller service.

Kontaktoplysninger og klageadgang

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder eller du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger er:
Advokatfirmaet Charlotte Møller, Strandgade 4A, 1401 København K, telefon:81 90 30 10, . Du kan ligeledes klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, .