Almindelige forretningsbetingelser

Generelt

Med mindre andet aftales skriftligt er disse forretningsbetingelser gældende for opgaver, som klienter beder Advokatfirmaet Charlotte Møller, CVR nr: 36 17 94 30, om at udføre.

Rådgivning ydet af Advokatfirmaet Charlotte Møller målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden udtrykkelig forhåndsaccept. Advokatfirmaet Charlotte Møller er alene ansvarlig over for klienten for den rådgivning, der ydes, medmindre andet er aftalt.

Modtagelse af sagen

I overensstemmelse med Advokatsamfundets anvisninger afklares at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt inden en opgave påtages.

Hvidvaskprocedurer

Advokatfirmaet Charlotte Møller har p.t. ikke sager omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terror. Skulle dette ændre sig, vil identitetsoplysninger om firmaets klienter blive indhentet og opbevaret i det omfang, sagerne er omfattet af loven.

Udførelse af sagen

Alle sager behandles i overensstemmelse med retsplejelovens regler om udøvelse af advokatvirksomhed samt anden relevant lovgivning. Herudover behandles alle sager i overensstemmelse med Advokatrådets etiske regler. I forbrugerforhold bekræftes opgaven skriftligt i hovedtræk.

Med respekt af Advokatsamfundets regler om interessekonflikter kan Advokatfirmaet Charlotte Møller uden klientens samtykke rådgive andre virksomheder inden for samme branche.

Honorar og betaling

Advokatfirmaet Charlotte Møller fastsætter salæret for en opgave med udgangspunkt i den interesse, sagen repræsenterer for klienten, ansvaret forbundet med opgaven, kompleksiteten af opgaven, arbejdets art og omfang samt værdien af de leverede ydelser for klienten. Der tages endvidere hensyn til eventuelt tidspres forbundet med opgaven, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

I forbrugerforhold vil klienten modtage oplysning om det anslåede salær eller beregningsmåden, inden opgaven påbegyndes. I andre forhold gives oplysningerne efter aftale.

Klienten debiteres særskilt – udover honoraret - for nødvendige omkostninger og udlæg, som afholdes af Advokatfirmaet Charlotte Møller i forbindelse med en sag. Som eksempel på sådanne omkostninger kan nævnes rimelige rejse- og opholdsudgifter, rets- og tinglysningsafgifter, gebyrer, større kopierings- og forsendelsesudgifter m.v.

For løbende rådgivning og længerevarende opgaver faktureres a conto månedsvis bagud, medmindre andet er skriftligt aftalt. Der tillægges moms efter gældende regler. Advokatfirmaet Charlotte Møller kan kræve forudbetaling af større sagsrelaterede udgifter og omkostninger.

Betalingsbetingelserne er otte dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarenter efter rentelovens regler.

Klientmidler

Advokatfirmaet Charlotte Møller har p.t. ikke klientbankkonto.

Skulle der senere blive oprettet en klientbankkonto gælder følgende:

Beløb, som indbetales til Advokatfirmaet Charlotte Møller, indsættes på klientkonti og forvaltes og forrentes af Advokatfirmaet Charlotte Møller i henhold til Advokatsamfundets regler.

Klienten accepterer, at Advokatfirmaet Charlotte Møller, jf. hvidvasklovens bestemmelser, er berettiget til på forespørgsel fra banken at udlevere identitetsoplysninger til denne.

Klienten gøres udtrykkeligt opmærksom på, at indskudsgarantiordningen også gælder for de midler, klienten har indestående på klientbankkonto hos Advokatfirmaet Charlotte Møller.

Indskydergarantiordningen indebærer, at den enkelte klient maksimalt kan få dækket EUR 100.000 af samtlige de indskud, klienten (brutto) har i det pengeinstitut, der bliver nødlidende. Indestående på klientkonto hos Advokatfirmaet Charlotte Møller i det pågældende pengeinstitut medregnes i de EUR 100.000.

Klienten accepterer, at klientkonto oprettes i Arbejdernes Landsbank A/S og Advokatfirmaet Charlotte Møller er ikke ansvarlig for, om Arbejdernes Landsbank A/S måtte blive nødlidende.

Tavshedspligt

Som advokat er Advokat Charlotte Møller underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient, som Advokatfirmaet Charlotte Møller modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Med respekt af den nævnte tavshedspligt er Advokatfirmaet Charlotte Møller berettiget til at gøre brug af offentligt kendte oplysninger om klienten i markedsføringsøjemed, når dette kan ske uden gene for klienten herunder neutral visning af klientens logo på Advokatfirmaet Charlotte Møllers hjemmeside. Ligeledes med respekt af tavshedspligten er Advokatfirmaet Charlotte Møller berettiget til at gøre brug i anonymiseret form af oplysninger, der ikke er offentligt kendte, til internationale advokatrankingbureauer og lignende i markedsføringsøjemed.

Afslutning af opgaven

Advokatfirmaet Charlotte Møller fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Såfremt Advokatfirmaet Charlotte Møller i særlige tilfælde ikke længere ønsker at tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis det vurderes at det er i klientens interesse, at samarbejdet ophører, kan Advokatfirmaet Charlotte Møller dog opsige samarbejdet inden sagen er fuldført.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og sagsakter opbevares i mindst fem år fra fakturadato.

Klager og tilsyn

Som advokat er Charlotte Møller underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager.
Hvis klienten ikke er tilfreds med Advokatfirmaet Charlotte Møllers bistand eller honorar kan dette indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Se også www.advokatnaevnet.dk.

Advokatfirmaet Charlotte Møller er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Ansvar og forsikring

Advokatfirmaet Charlotte Møller er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er som advokat ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab HDI med policenr. 156-08417440-30010.

Ansvaret for den juridiske rådgivning er begrænset til dækningssummen i henhold til Advokatfirmaet Charlotte Møllers ansvarsforsikring med et beløb op til kr. 5 mio. pr. år, som er det dobbelte af den obligatoriske advokatansvarsforsikring, som de fleste advokater har. Ansvaret omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.

Advokat Charlotte Møller er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Værneting

Enhver tvist mellem Advokatfirmaet Charlotte Møller og firmaets klienter løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Advokatfirmaet Charlotte Møller er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed på følgende adresse: Kystvej 4, 5700 Svendborg og kan kontaktes på følgende telefonnummer: 81 90 30 10 og email-adresse: .