Almindelige forretningsbetingelser

Med mindre andet aftales skriftligt er disse forretningsbetingelser gældende for opgaver, som klienter beder firmaet Advokat Charlotte Møller, CVR nr: 36 17 94 30, om at udføre.

Rådgivning ydet af Advokat Charlotte Møller målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden udtrykkelig forhåndsaccept. Advokat Charlotte Møller er alene ansvarlig over for klienten for den rådgivning, der ydes, medmindre andet er aftalt.

Modtagelse af sagen
I overensstemmelse med Advokatsamfundets anvisninger afklares at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt inden en opgave påtages.

Hvidvaskprocedurer
Som andre advokatfirmaer er Advokat Charlotte Møller omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terror, hvorfor identitetsoplysninger om firmaets klienter i et vist omfang vil blive indhentet og opbevaret.

Udførelse af sagen
Alle sager behandles i overensstemmelse med retsplejelovens regler om udøvelse af advokatvirksomhed samt anden relevant lovgivning. Herudover behandles alle sager i overensstemmelse med Advokatrådets etiske regler. I forbrugerforhold bekræftes opgaven skriftligt i hovedtræk.

Med respekt af Advokatsamfundets regler om interessekonflikter kan Advokat Charlotte Møller uden klientens samtykke rådgive andre virksomheder inden for samme branche.

Honorar og betaling
Advokat Charlotte Møller fastsætter salæret for en opgave med udgangspunkt i den interesse, sagen repræsenterer for klienten, ansvaret forbundet med opgaven, kompleksiteten af opgaven, arbejdets art og omfang samt værdien af de leverede ydelser for klienten. Der tages endvidere hensyn til eventuelt tidspres forbundet med opgaven, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

I forbrugerforhold vil klienten modtage oplysning om det anslåede salær eller beregningsmåden, inden opgaven påbegyndes. I andre forhold gives oplysningerne efter aftale.

Klienten debiteres særskilt – udover honoraret - for nødvendige omkostninger og udlæg, som afholdes af Advokat Charlotte Møller i forbindelse med en sag. Som eksempel på sådanne omkostninger kan nævnes rimelige rejse- og opholdsudgifter, rets- og tinglysningsafgifter, gebyrer, større kopierings- og forsendelsesudgifter m.v.

For løbende rådgivning og længerevarende opgaver faktureres a conto månedsvis bagud, medmindre andet er skriftligt aftalt. Der tillægges moms efter gældende regler. Advokat Charlotte Møller kan kræve forudbetaling af større sagsrelaterede udgifter og omkostninger.

Betalingsbetingelserne er otte dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarenter efter rentelovens regler.

Klientmidler
Beløb, som indbetales til Advokat Charlotte Møller, indsættes på klientkonti og forvaltes og forrentes af Advokat Charlotte Møller i henhold til Advokatsamfundets regler.

Klienten accepterer, at Advokat Charlotte Møller, jf. hvidvasklovens bestemmelser, er berettiget til på forespørgsel fra banken at udlevere identitetsoplysninger til denne.

Klienten gøres udtrykkeligt opmærksom på, at indskudsgarantiordningen også gælder for de midler, klienten har indestående på klientbankkonto hos Advokat Charlotte Møller.

Indskydergarantiordningen indebærer, at den enkelte klient maksimalt kan få dækket EUR 100.000 af samtlige de indskud, klienten (brutto) har i det pengeinstitut, der bliver nødlidende. Indestående på klientkonto hos Advokat Charlotte Møller i det pågældende pengeinstitut medregnes i de EUR 100.000.
Klienten accepterer, at klientkonto oprettes i Nordea, og Advokat Charlotte Møller er ikke ansvarlig for, om Nordea måtte blive nødlidende.

Tavshedspligt
Som advokat er Advokat Charlotte Møller underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient, som Advokat Charlotte Møller modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Med respekt af den nævnte tavshedspligt er Advokat Charlotte Møller berettiget til at gøre brug af offentligt kendte oplysninger om klienten i markedsføringsøjemed, når dette kan ske uden gene for klienten.

Ligeledes med respekt af tavshedspligten er Advokat Charlotte Møller berettiget til at gøre brug i anonymiseret form af oplysninger, der ikke er offentligt kendte, til internationale advokat-rankingbureauer og lignende i markedsføringsøjemed.

Afslutning af opgaven
Advokat Charlotte Møller fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Såfremt Advokat Charlotte Møller i særlige tilfælde ikke længere ønsker at tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis det vurderes at det er i klientens interesse, at samarbejdet ophører, kan Advokat Charlotte Møller dog opsige samarbejdet inden sagen er fuldført.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og sagsakter opbevares i mindst fem år fra fakturadato.

Klager
Som advokat er Advokat Charlotte Møller underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager.
Hvis klienten ikke er tilfreds med Advokat Charlotte Møllers bistand eller honorar kan dette indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Se også www.advokatnaevnet.dk.

Ansvar og forsikring
Advokat Charlotte Møller er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er som advokat ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab CNA Hardy med policenr. DKFL10218620.

Ansvaret for den juridiske rådgivning er begrænset til dækningssummen i henhold til Advokat Charlotte Møllers ansvarsforsikring med et beløb op til kr. 2,5 mio. pr. år. Ansvaret omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.

Advokat Charlotte Møller er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Værneting
Enhver tvist mellem Advokat Charlotte Møller og firmaets klienter løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Advokat Charlotte Møller er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed på følgende adresse: August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K, og kan kontaktes på følgende telefonnummer: 81 90 30 10 og email-adresse: .